Praca zdalna w kodeksie pracy

Home Office Fotel ElliePro Profim
Home Office Fotel ElliePro Profim
Home Office Fotel ElliePro Profim
PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY

Jakie możliwości świadczenia pracy zdalnej przewidują nowe przepisy? Praca zdalna w kodeksie pracy.

Zgodnie z ustawą z 1 grudnia 2022 r. zmieniającą Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy, pracownicy i pracodawcy będą mieli możliwość ustalenia trybu pracy zdalnej, który może być całkowity lub hybrydowy (praca w domu i w firmie).

Ustalenie takiego trybu będzie możliwe zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. Nie będzie wymagana forma pisemna przy zmianie warunków umowy o pracę.

Pracownicy będą mogli pracować zdalnie na polecenie pracodawcy w następujących sytuacjach:

  • podczas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
  • gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika ze względu na działanie siły wyższej.

Pracownik musi przed wydaniem polecenia złożyć pisemne lub elektroniczne oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca może cofnąć to polecenie z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Jeśli warunki lokalowe i techniczne uniemożliwią pracę zdalną, pracownik musi o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę, który cofnie polecenie.

Nowelizacja umożliwia zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, wystąpienie z wnioskiem o powrót do tradycyjnej formy pracy. Strony muszą uzgodnić termin powrotu do poprzednich warunków pracy, który nie może przekroczyć 30 dni od otrzymania wniosku. Jeśli nie będzie porozumienia, powrót do poprzednich warunków pracy nastąpi po upływie 30 dni od otrzymania wniosku.

Kabina Akustyczna HushTwin Mikomax
Kabina Akustyczna HushTwin Mikomax

Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej według nowego kodeksu pracy?

Aby określić zasady wykonywania pracy zdalnej, istnieją różne sposoby. Zgodnie z ustawą, pracodawca i zakładowa organizacja związkowa powinny zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, pracodawca może określić zasady w regulaminie pracy. Jeśli jednak u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, zasady te będą ustalane po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

W przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi lub nie został wydany regulamin pracy zdalnej, pracodawca może określić zasady w poleceniu wykonywania pracy zdalnej lub w porozumieniu z pracownikiem.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez pracowników, którzy legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Musi uwzględnić wniosek pracownicy w ciąży i pracownika wychowującego dziecko do 4 roku życia. Uwzględni też wniosek pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe ze względu na rodzaj pracy lub organizację pracy, a pracownik zostanie poinformowany o przyczynie odmowy.

Kabina Akustyczna HushTwin GreenWalls Mikomax
Kabina Akustyczna HushTwin GreenWalls Mikomax

Praca zdalna okazjonalna.

Praca zdalna okazjonalna to taka, którą pracownik może wykonywać zdalnie, ale tylko na jego wniosek i tylko przez 24 dni w roku. W takim przypadku niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej (np. dotyczące zapewnienia materiałów i narzędzi pracy) nie będą miały zastosowania.

Praca zdalna – obowiązki pracodawcy.

Jeśli jednak pracownik wykonuje pracę zdalną regularnie, to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu wszystkie niezbędne materiały i narzędzia pracy, takie jak urządzenia techniczne. Pracodawca musi też pokryć koszty związane z pracą zdalną, takie jak koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z pracą zdalną.
Jeśli pracownik potrzebuje narzędzi pracy, których pracodawca nie może mu zapewnić, to pracodawca może zgodzić się na wynagrodzenie w postaci ekwiwalentu pieniężnego lub ustalonym ryczałcie.

Wnętrze Kabiny Akustycznej Do Spotkań Silent Room
Wnętrze Kabiny Akustycznej Do Spotkań Silent Room

Jakie konsekwencje dla branży meblowej związanej z aranżacją biur będzie miała nowelizacja ustawy?

Praca zdalna i praca hybrydowa stała się popularna w czasie pandemii, a więc wypracowana praktyka została niejako wymuszona sytuacją nadzwyczajną.

Zastanawialiśmy się całymi miesiącami, jak ten dosyć powszechny wtedy model pracy biurowej wpłynie na rynek i sposób pracy po zniesieniu obostrzeń. Wielu wieściło, że cześć pracowników w ogóle nie wróci do biur, a model hybrydowy będzie obowiązujący w większości dużych organizacji.

Producenci mebli biurowych bardzo szybko zareagowali na nową sytuację.

Odpowiedzią było rozszerzenie oferty profesjonalnych mebli Home Office oraz rozwiązań do wideo rozmów i konferencji. Jasny się stało bowiem, że potrzebne będą tak ergonomiczne stanowiska do pracy w domu, jak też dedykowane rozwiązania do biura, które pozwolą na sprawną komunikację z pracownikiem pracującym poza biurem.